Arxiu del blog

dimecres, 18 de juliol de 2007

Proposta de moció, es pot esmenar tan com convingui per cercar els màxims suports.

Proposta de moció per a demanar l’aturada temporal de les obres del Pla Parcial Muntanyans II

EXPOSICIÓ

Atès que l’anomenat Pla Parcial Muntanyans II és un espai urbanitzable que contempla un projecte d’edificació de 550 vivendes. Que aquest espai està ubicat al tram final del Torrent d’en Gibert, un torrent que, segons els informes aportats per diverses institucions, així com diversos testimonis, pagesos i pescadors de Baix a Mar, és una zona d’alt risc d’inundació. Que hi ha dades suficients per demostrar que la zona destinada actualment per desenvolupar les 550 vivendes és inundable, tant per les avingudes d’aigua del torrent, com per les aigües subterrànies.

Atès que des del juliol de 2004, data en què es var fer efectiva l’aprovació inicial del Pla Parcial Muntanyans II, han anat apareixent nous elements que confirmen que el Pla Parcial Muntanyans II és un error, com l’estudi fet per el Ministerio de Medio Ambiente de l’any 2001, abans que s’aprovés definitivament la revisió del Pla General, on constatava l’alt valor ecològic de l’espai i avalant l’inundabilitat. Cal recordar que aquest informe proposava l’expropiació dels terrenys afectats, així com, l’inclusió dels terrenys a l’EIN Muntanyans.

Atès que aquests elements, així com un canvi en la sensibilitat de la nostra societat vers el territori i el medi ambient, apostant per un model urbanístic més moderat i més coherent amb el territori, han provocat que al llarg dels darrers anys el Pla Parcial Muntanyans II hagi esdevingut una forta controvèrsia, tant a nivell polític, com a nivell social, provocant diverses manifestacions, així com dues mocions aprovades al Ple de l’Ajuntament de Torredembarra (22/12/2005 i 15/V/2007) i una al Consell Comarcal (13/VII/2006).

Atès que el proper mes d’octubre el Parlament de Catalunya debatrà una moció, que en cas d’aprovació, obligaria al Govern de la Generalitat a fer una moratòria i a crear una taula negociadora entre el Govern català, Ajuntament de Torredembarra i altres entitats, per a poder cercar possibles solucions.

PROPOSEM AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

PRIMER: L’aturada temporal del procés d’urbanització del Pla Parcial Muntanyans II per a poder facilitar la resolució del Parlament de Catalunya el mes d’octubre.

SEGON: Crear una comissió amb caràcter d’urgència, on hi siguin presents tots els partits polítics, per a poder fer un seguiment de les gestions que pugui fer l’Ajuntament de Torredembarra, així com l’aplicació, en la mesura del possible, dels acords de les dues anteriors mocions.


Torredembarra, 19 de juliol de 2007