Arxiu del blog

dimarts, 18 de març de 2008

Un trànsfuga a Altafulla?


Un trànsfuga és un polític que després d'haver estat escollit pels votants, canvia de partit polític per tal de donar el seu poder a un partit de l'oposició. Normalment el transfuguisme té lloc per motius il·legals, inconfessables i socialment inacceptables; més que ideològics.

La moral occidental castiga amb severitat el transfuguisme, encara que des del punt de vista legal és molt difícil d'impedir. Un dels casos més flagrants de transfuguisme en la política espanyola dels últims anys ha estat el cas Eduardo Tamayo i Maria Teresa Sáez antics militants del PSOE, que va provocar en el 2003 la dissolució anticipada de l'Assemblea Legislativa de la Comunitat de Madrid. Altre cas recent de transfuguisme és el de l'Ajuntament de Lleó. L'ex president de la Generalitat Valenciana i ex portaveu del govern espanyol Eduardo Zaplana, del PP, també va arribar a l'alcadia de Benidorm gràcies al vot d'una trànsfuga del PSPV.

A Altafulla, l'anunci de la moció de censura, la primera en la història democràtica d'Altafulla, arriba quan al municipi encara cueja la polèmica pel pas a regidor no adscrit del número 2 d'ABG, Jano Francino. Precisament, l'assemblea permanent de la formació ecosocialista va tractar ahir sobre la proposta de l'alcalde d'elevar el cas a la comissió de seguiment del pacte antitransfuguisme, creada arran del pacte signat per tots els partits.

Font: wikipedia i EL PUNT

12 comentaris:

Anònim ha dit...

Siscu,

El Francino no és un trànsfuga. Fixa't que no és decisiu en la moció de censura,

El problema el teniu vosaltres Alternativa: la primera alcaldia que heu ostentat us ha durat deu mesos. Ho heu fet molt malament! Si el Fèlix Alonso hagués estat més tranquilet potser no hi haura moció.

Autocrítica Siscu, autocrítica

Anònim ha dit...

Siscu,

El Francino no és un trànsfuga. Fixa't que no és decisiu en la moció de censura,

El problema el teniu vosaltres Alternativa: la primera alcaldia que heu ostentat us ha durat deu mesos. Ho heu fet molt malament! Si el Fèlix Alonso hagués estat més tranquilet potser no hi haura moció.

Autocrítica Siscu, autocrítica

Anònim ha dit...

correcte, el Francino no es transfuga ja que a altafulla esta format (fins llavors), de 6 regidors i 5 al govern en coalicio.. que nosaltres sapiguem el Francino no ha format cap cosa ni influeix directament...

ara si que es necessari un exercici de autocritica, i aqui hi han preguntes; 1)com es que ABG altafulla possa devant d´urbanisme a un personatge com la Marisa Mendez- vigo i la seva historia a torredembarra, a mes a mes de un caracter molt autoritari i manipulador 2)com es que hi han hagut dos regidors expulsats, un literalment, i l´altre amb lo que diriam "mobbing", 3)el paper del felix alonso com veritable persona que prenia las decisions a ABG, 4)la figura del Fancesc Farre com alcalde, una persona qu en cap moment a sapigut cohesionar als membres ni de govern, ni de la oposicio, demostrant tot, menys un paper conciliador..

Res, Siscu, soc vei de la Torre i votant a Altafulla, vaig votar ABG las pasadas pero ara estic molt desilusionat amb tot això, el Francinono te culpa de res, ell se ha dedicat a treballar per el poble en turisme i la veritat es que penso que ho ha fet molt be, ja ni ha prou de cortinas de fum, ABG altafulla ha fet una molt dolenta gestió, i això, en contes de buscar om sempre tercers culpables de las sevas situacions, cal no se tan endogamic i anailtzar fredament a actual situacio interna si volen al menys treure algo las properas eleccions.. es hora d´autocritica.

El fantasma del castillo ha dit...

Mercadé...¿ no sera que este señor, no esta de acuerdo, con la politica del partido y a una obediencia ciega?. El, que motivos argumenta??. besitos

Anònim ha dit...

El Francino no és un trànsfuga.
Estic totalment d'acord, es una excelent persona, no puc dir el mateix del Frances, l'Alcalde, que no ha sabut portar el timo de l'ajuntament, sembran el caos i la dictadura.
No es pot governar des de l'assamblea Alternativa a l'ajuntament són els regidors els que tenen la resposabilitat dels vots i són els que han de decidir el que s'ha de fer.
La pròxima potser ho fareu més bé.

Francesc Mercadé ha dit...

En Francino és un trànsfuga mentre retingui l'acta de regidor. L'acta pertany a l'ABG. La política sense ètica deixa ser política.
La decisió de pertànyer a una candidatura d'ABG no ha estat sota un control de cap organització. A nivell municipal els membres d'ABG són plenipotenciaris en les seves decisions.
En Francino, a nivell personal és un bon amic, això no vol dir que èticament ha pres una decisió en contra de la seva candidatura. Al marge de si la moció ara presentada té o no possibilitats aritmètiques o polítiques.
Des de Torredembarra no podem jutjar la decisió personal de Francino i els seus condicionants. El que no podem permetre és l’ètica del trànsfuga. Encara que el seu destí final sigui el Grup Mixt.
En Francino, si no estava bé al l'ABG, tenia l'opció de la renúncia personal, i deixar l'acta de regidor a disposició de l'ABG.
Jo no vull entrar en la temàtica que ha portat a aquesta situació. Però el que sí que està clar és que l'Alcalde d'Altafulla, fins avui mateix ha estat treballant per a incorporar el PSC a l'Equip de Govern Municipal d'Altafulla. Espero que ara treballi per a aconseguir la tornada de l'ABG al nou Equip resultant de la Moció de Censura.
Jo no criticaré quina és la política d'urbanisme d'Altafulla, ni si la persona que la gestiona actualment ho fa o no malament. Ho considero un afer d'Altafulla.
Igual que la gestió de les expulsions del govern, són un afer d'Altafulla.
Considero al Francesc Ferrer amplament capacitat per a poder prendre les decisions que s'escaiguin a Altafulla.
Estic en desacord amb la falta de voluntat d'esforç de cohesió del Francesc Ferrer.
Jo no diria que en Francino no té culpa de res, tampoc diria que té alguna culpa. Jo més aviat veig que passant al Grup Mixt, la Moció s'ha materialitzat en hores. Negar-ho seria d'un grau de miopia política alta.
Què he volgut dir amb tot això, doncs el que no he dit amb l'entrada, que no he fet altra cosa que reproduir una definició i part d'una notícia del Punt: El meu amic Francino, no renunciant a l'acta de regidor fa un flac favor a l'ètica política que Alternativa Baix Gaià defensa. Primer de tot, que torni l'acta de regidor, a continuació parlem del què vulgueu. Primer l’ètica.
Tota una altra cosa seran els afers de com es fan o no les tasques polítiques a Altafulla. En això només hi entrarem en el nostre fòrum per debatre aquests temes comuns, durant el transcurs de la III Assemblea Comarcal del Baix Gaià, prevista pel proper 20 de setembre de 2008 a Renau. Entretant, i disculpeu per la insistència, li recomano al meu amic Francino, i al marge de tot altre debat, que torni l'acta de regidor a qui pertany: a l'ABG d'Altafulla.

Extracto del pacto antitransfuguismo ha dit...

Pacto antitransfugismo firmado el 7-7-98 y renovado el 23-5-06 firmado por PSOE, PP, IU, CDC, UDC, PNV, ICV, BNG, ERC, EA, CC, UV y PAR

Extracto del pacto antitransfuguismo:
Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo - manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. Cuando surgiesen dudas sobre qué miembros de una lista y/o grupo político han incurrido en transfuguismo, será la formación política que los ha presentado la que deberá aclarar por escrito cuáles de ellos se han apartado de la disciplina de partido, a efectos de su calificación como tránsfugas. Las medidas previstas en este Acuerdo con respecto a los tránsfugas, serán
igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta.
Segundo.- Los partidos políticos que suscriben este Acuerdo se comprometen a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original. Asimismo se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones
públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario.
Tercero.- Asimismo, y recogiendo el principio derivado de los acuerdos anteriores, y el tenor del artículo 73.3 de la LBRL, según redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, que a su vez es fruto de los Acuerdos políticos contra el Transfuguismo, los partidos políticos que suscriben este Acuerdo se comprometen al desarrollo legislativo e interpretación fiel y leal del principio en cuya virtud ”los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia”, comprometiéndose igualmente a evitar las llamadas “plusvalías del disidente”. En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos:
a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.
b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior.
No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal.
c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.
d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales. Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.
Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.
Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.
Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.
Quinto.- La Comisión de Seguimiento, presidida por el Ministro de Administraciones Públicas, es el órgano encargado del control y seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las formaciones políticas firmantes del Acuerdo. La Comisión deberá pronunciarse, en cada reunión, sobre la concurrencia de transfuguismo en los casos de mociones de censura que sean sometidos a su consideración, así como sobre todos y cada uno de los supuestos definidos en este Acuerdo como transfuguismo, y en concreto aquellos que impliquen la constitución y el mantenimiento de gobiernos locales en los términos del acuerdo segundo del presente documento, así como la obstrucción o la imposibilidad del ejercicio del gobierno de la entidad local por la mayoría salida de las urnas o de los pactos celebrados entre formaciones políticas.

Anònim ha dit...

se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo - manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

dit això, i fent numeros a Altafulla (6 de la oposicio, contra 5 inclos francino al govern), crec que es mes que evident que el caso Francino no es transfugisme... (ell ha publicat que no signara la mocio de censura)un altre cosa es la teva opinio siscu sobre aquest cas.. el cual es normal qu porti debat, no obstant, si que crec que a ABG cal una mica de debat intern per fer algo de autocritica...sempre es bona!!

Francesc Mercadé ha dit...

En una part de l'extracte del Pacte antitransfuguisme es diu que "Cuando surgiesen dudas sobre qué miembros de una lista y/o grupo político han incurrido en transfuguismo, será la formación política que los ha presentado la que deberá aclarar por escrito cuáles de ellos se han apartado de la disciplina de partido, a efectos de su calificación como tránsfugas."
L'ABG d'Altafulla diu: "l alcalde de Altafulla, Francesc Farré ABG-EPM, ha manifestado que pedirá a la permanente de Alternativa Baix Gaià que eleve a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo el caso de Jano Francino, hasta ahora miembro de la formación y ex primer teniente de alcalde. La Permanente de ABG-EPM que tiene previsto reunirse mañana lunes convocará, a su vez, una asamblea extraordinaria en la que se expondrá la situación y, como es habitual en la formación alternativa, pondrá los cargos electos a ratificación de los afiliados y afiliadas, tramite al que el transfuga Francino, con su decisión, no ha querido someterse. "
Per tant, és cert, estem a l'espera de la declaració oficial de Francino com a trànsfuga, ara només és sospitós de transfuguisme. Hi estic d'acord. Però veig que ningú s'ha pronunciat pel fons de la meva tesi: En Francino ha de tornar l'acta de regidor a l'ABG, o a partir d'ara ha d'actuar com si fós un tràsfuga, tants si se'l declara o no oficialment, trànsfuga?
Entretant modifico el títol de l'entrada...

Anònim ha dit...

Com es nota que són els teus si fos un altre partit o travaries bé oi Siscu.
Quna hipocresia tot plegat.

Francesc Mercadé ha dit...

Jo intento posar humilitat, crec el que escric. Quan parlo de que vull ètca per la gent del meu partit, no estic parlant d'una alra cosa. Però de què parles tu?

Anònim ha dit...

des de Altafulla i ds de les llistes d'ABG a Altafulla (sense ser membr de cap partit), Dono fe que les decissions dins d'ABG es prenen en assamblea, on tambe hi es present en Felix Alonso, com un altre veu mes, una entre mes de 50 que van formar part de la darrera assamblea local, total que té 1/50 ava part de resposailitat en les decissions de l'assamblea, i la part corresponent als grups de treball on hi es.
per la part del jano (lo de senyor,un s'ho guanya) Es un personantge que 'dins la assamblea i la permanent SEMPRE ha defensat la postura del Fontxo Blanch , Falta de criteri propi?, un "topo" dins d'abg?.
Es mes, en la primera votació que es va dur a terme al ple, ja com a transfuga, va ser votar a favo dels interessos inmobiliaris de un dels grans promotors locals.
Es curiós, per que el iscurs defensat pel jano en tot moment sobre aquesta mateixa cuestó era justament la contraria, tornem al mateix. Falta de criteri propi? forces "poderoses" que fan reconsiderar decissions? un "topo" dins la democracia?
feu una visió amplia dels aconteixements i veureu com surten elements per coniderar sospitosa la seua decissió.
De fet, aquet senyor ja s'apuntava ell com alcalde en perjudici del Francesc de feia messos, publicament i esperonat per l'ambient de bar.
arrieros somos.