Arxiu del blog

dimarts, 16 d’octubre de 2007

Comissió de Medi Ambient i Habitatge - VIII legislatura / Tercer període / Dimecres, 10 d’octubre de 2007 TRANSCRIPCIÓ EN BRUT


Aquesta transcripció està pendent de verificació i correcció. Pot contenir, doncs, errades de fidelitat i incorreccions lingüístiques i no es pot considerar com una publicació oficial

Comissió de Medi Ambient i Habitatge - VIII legislatura / Tercer període / Dimecres, 10 d’octubre de 2007

Comissió de Medi Ambient i Habitatge

Presidència
de la I. Sra. Dolors Clavell i Nadal

Sessió núm. 7
SESSIÓ NÚM. 7
La sessió s'obre a . Presideix la Sra. Clavell i Nadal, acompanyada de la vicepresidenta, Sra. Rovirola i Coromí, i del secretari, Sr. Pujol Badà. Assisteix la
Mesa el lletrat Sr. Pau i Vall.
Hi són presents les diputades i els diputats Sra. Borràs i Solé, Sr. Casadesús i Barceló, Sr. Espadaler i Parcerisas, Sra. Laïlla i Jou, Sr. López i Pla, Sr. Sala i Roca i Sr. Sancho i Serena, pel G. P. de Convergència i Unió; Sra. Camps Torrens, Sr. Carnes i Ayats, Sr. Labandera Ganachipi, Sra. López Ortega i Sr. Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Aragonès i Garcia, Sra. Cid i Pañella, Sr. Vigo i Sallent i Sra. Vilagrà i Pons, pel G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sra. Olano i García i Sr. Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Sr. Pi i Noya, pel G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Sr. Rivera Díaz, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
,,,
7. Proposta de resolució sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II, de Torredembarra (Tarragonès) (tram. 250-00236/08). Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC, 78, 23; esmenes: BOPC, 115, 59).
,,,

Proposta de resolució sobre la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II, de Torredembarra (Tarragonès)
El punt 7 de l’ordre del dia es refereix a la protecció dels terrenys afectats pel Pla parcial Muntanyans II, de Torredembarra, proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, que té l’oportunitat de defensar-la.
El Sr. Espadaler i Parcerisas
Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora presidenta. En tot cas, dir que aquesta és una proposta de resolució que creiem realment molt seriosa per al territori al qual afecta, que us volem presentar amb molta consciència en la línia que aquí, doncs, també el Grup Parlamentari de Convergència i Unió –com ha dit algú abans– hem vingut a canviar les coses i no a deixar-les com estan.
És evident, i vostès..., els grups especialment que donen suport al Govern en les darreres legislatures en les que han governat, doncs, han estat manifestant la degradació que pateix el litoral del Mediterrani, i a la comarca del Tarragonès, el municipi de Tarragona –de ben segur tots vostès, doncs, ho coneixen prou bé– hi ha una zona coneguda com la de Muntanyans II, que és un conjunt de 15 hectàrees adjunt a l’espai d’interès natural de la platja de Torredembarra i Creixell.
És un espai amenaçat per un pla parcial que s’està començant, fins i tot, doncs, a construir i a fer-hi los obres, doncs, en aquests mateixos moments, i que suposa la construcció en aquest espai, insisteixo, adjacent al peny de la platja de Torredembarra i Creixell, una construcció i urbanització d'un total de 550 habitatges.
Diferents institucions de la comarca del Tarragonès s'han manifestat reiteradament a favor de preservar aquesta zona coneguda; una zona que, a més a més..., coneguda com a Muntanyans II; una zona que, a més a més, no pot patir aquesta transformació urbanística projectada, una zona que no pot ser concebuda com un espai aïllat, requereix continuïtat biològica i, per tant, també en la proposta de resolució nosaltres manifestem aquesta necessitat de valorar la inclusió d’aquest espai dins del Pla territorial sectorial de connectors biològics, en tota una sèrie de terrenys, en tota una sèrie de sectors, com és el ja anomenat Espai d'interès natural de la platja de Torredembarra i Creixell, de la reserva natural de la fauna salvatge de la desembocadura del riu Gaià, i de l'Espai d'interès natural de la punta de Móra, Tamarit, i de la reserva marina Grapissar - Masia Blanca.
Per tant, sent conscients que és absolutament necessari per a la seva protecció vincular tots aquests terrenys, tots aquests diferents espais al de Muntanyans II, nosaltres insistim en la seva protecció de caràcter immediat. A més a més, la zona de Muntanyans II és una zona afectada amb un alt risc d’inundació, està afectada pel Pla Inuncat i, hi insisteixo, diferents ajuntaments –no tan sols el de Torredembarra, sinó altres institucions com pot ser el Consell Comarcal del Tarragonès–han manifestat la seva preocupació davant la possibilitat que aquesta aplicació del Pla parcial a la platja de Muntanyans afecti negativament a tot l’espai protegit.
És per això, doncs, que presentem aquesta proposta de resolució, que té tres punts.
El primer d’ells és el d’iniciar els tràmits per tal que els terrenys afectats en el Pla parcial Muntanyans II de Torredembarra siguin inclosos en l’Espai d’interès natural de la platja de Torredembarra i Creixell, que ja he esmentat, adjunt als terrenys. Com a punt número dos, el fet de valorar la inclusió d'aquest indret en el Pla territorial sectorial de connectors biològics, que s'està redactant en aquest moment. I tres, i com a punt realment molt important, realment molt important, que és el de dotar les administracions públiques competents dels mecanismes legals, normatius i pressupostaris destinats a configurar aquest pla de protecció, preservació i prevenció, mesures que s'activarien de manera immediata amb la finalitat –insisteixo– d'evitar que qualsevol eventualitat, com és la de la construcció i urbanització de l'àrea, pugui afectar aquest espai i amb l'objectiu de facilitar qualsevol acord entre les parts, en aquest cas, realment ja afectades.
La presidenta Moltes gràcies. Ara, en nom de la majoria parlamentària, intervindrà el senyor Daniel Pi.
El Sr. Pi i Noya
Moltes gràcies, senyora presidenta. Jo penso que d’entrada és convenient que tinguem clar com s'han anat succeint els fets que ens han portat a la situació actual, perquè des de l'any 2003 fins a l'actualitat s'han anat prenent un seguit de resolucions de tipus administratiu que han configurat la qüestió de Muntanyans tal i com és en aquest moment. És a dir, s'ha aprovat provisionalment el Pla general, s'ha aprovat definitivament el Pla general, s'ha aprovat el Pla parcial de Muntanyans II i, perdonin, jo els hi haig de recordar que en totes aquestes aprovacions Convergència i Unió sempre hi ha votat a favor; fins i tot ha votat a favor d'un recurs contra la resolució del departament de Política Territorial que limitava en part l'edificabilitatcontradictori que qui ha contribuït a crear el problema, ara ens demani que la solució l’aporti la Generalitat. Si Convergència i Unió volia que Muntanyans II fos zona d'espai d'interès natural, ho tenia relativament senzill: que no hagués contribuït a fer-lo urbanitzable.
Clar, amb aquests antecedents, sembla poc coherent que ara es demani que vingui la Generalitat, posi diners damunt de la taula i ho arregli. Escolti, hi han molt pocs –per no dir cap– antecedents d'adquisicions de sòl urbanitzable per tal de passar-ho a un espai natural i la Generalitat de Catalunya no té partida pressupostària per fer això.
Però és que aquí, a més a més, hi ha una qüestió que és més de fons. Escolti, si compartim amb els ens locals l'objectiu de protegir aquest espai, perquè no fem que l’ens local –en aquest cas, l'Ajuntament de Torredembarra– participi activament –com pot fer-ho– en la preservació d'aquest espai.
I aquest és el motiu pel qual nosaltres els hi hem presentat tres esmenes. Tres esmenes que van claríssimament en la línia de protecció de Muntanyans. La primera:
el departament de Medi Ambient i Habitatge està disposat a incloure la zona d’espais lliures dins de l’EIN; no estem parlant de poca cosa, estem parlant de 95.000,053 metres quadrats sobre un total de 168.000, el 56 per cent, aquest pot entrar directament.
Segona proposta: estudiem les zones perimetrals a l’actual zona urbanitzable, veiem si realment hi han espais de possible incorporació, de necessària incorporació, de convenient incorporació en l'EIN. I si convé, utilitzem les mesures cautelars que convinguin pe tal de poder fer aquest estudi amb la deguda cautela.
I la tercera: #animem# les propostes de compensació urbanística que puguin donar solució en aquest problema sense haver d’anar a parar a una adquisició o haver d’anar a parar a una expropiació, sense haver de caure en el risc que el cost d’aquesta expropiació finalment sigui determinat per un jurat d’aquí a tres anys amb el conseqüent dany per l'erari públic. Però, escolti, si això és el que hem fet tota la vida.
Si així és com es va poder salvar el Gor de Creixell o així és com es va poder salvar la Platja llarga de Vilanova, no anant a cop de talonari, sinó involucrant totes les entitats –i aquí l’Ajuntament hi té una responsabilitat molt clara, una possibilitat de treball molt clara– i buscant aquelles compensacions urbanístiques que permeten resoldre aquest aspecte.
Evidentment, es poden fer més coses i s’estan fent. En aquests moments es continuen fent gestions davant de la Dirección General de Costas, que és qui té capacitat per fer adquisicions, per veure si la fa; avui per avui, sense resposta.
Nosaltres els hi demanem, si és que hi ha voluntat de protegir Muntanyans, que ens acceptin aquestes esmenes. Però també els hi diem una cosa: si avui no hi ha possibilitat d'aprovar aquestes esmenes, els partits que donen suport al Govern han entrat les esmenes en forma de proposta de resolució i, tan aviat com sigui, les podrem plantejar per tal de poder ser debatudes en aquesta comissió.
Moltes gràcies.
La presidenta
Gràcies. Ara hauria de fer públic el seu criteri entorn a aquesta proposta el Grup Popular.
El Sr. Rodríguez i Serra
Gràcies, senyora presidenta. Jo no sé què deu entendre el senyor Pi per «cop de talonari», però ha posat uns exemples i jo li tenia pensat també posar-li un dels exemples que vostè ha citat, no? Home, ha citat vostè el cas de la Platja llarga de Vilanova i la Geltrú, i jo no sé si és anar a cop de talonari que l'Institut Català del Sòl gastés més de 6 milions d'euros comprant terrenys agrícola –per cert, de protecció recomanada pel mateix Govern de la Generalitat–, comprometent-se amb els propietaris que hi hauria una requalificació d'agrícola a residencial per tal de poder preservar el sector de Platja llarga. No sé ben bé si això és anar a cop de talonari o no, però sí que em sembla que, precisament, jo crec que aquest és un d'aquells casos que no haurien de citar com a exemplar, perquè d'exemplar no n'ha tingut absolutament res.
Dit això, el nostre grup donarà suport a la proposta que ha presentat Convergència i Unió, tal qual ha estat presentada.
La presidenta
Molt bé. Per fixar posició, el representant del Grup Mixt.
El Sr. Rivera Díaz
Sí, senyora presidenta. El nostre grup s’abstindrà davant d'aquesta proposta de Convergència i Unió.
Gràcies.
La presidenta
Finalment, el grup de Convergència i Unió té l’oportunitat de fixar posició respecte a les esmenes que se li han proposat.
El Sr. Espadaler i Parcerisas
Moltes gràcies, senyora presidenta. En tot cas, el grup de Convergència i Unió no acceptarà les esmenes proposades pels grups parlamentaris que donen suport al Govern. I, en aquest sentit, dir que considero prou interessants també totes les reflexions que han fet arribar a tots els grups parlamentaris el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra –consell, per cert, presidit per un destacat membre d'Esquerra Republicana de Catalunya– en les quals aquest Consell de Sostenibilitat de Torredembarra és el primer que demana en nom de totes les entitats i tots els partits polítics que en formen part, que no s'acceptin les esmenes proposades en aquest cas, o entrades en aquesta proposta de resolució.
Escolti, miri, Convergència i Unió assumeix quan ens equivoquem i quan no ens equivoquem, però si tenim i estem a temps de rectificar, doncs, de la mateixa manera que ho han fet Esquerra i els Verds, no?, també. Vull dir, per tant, no veig cap tipus d'inconvenient que vostès avui poguessin donar un pas endavant i que –per què no?-, vostè diu que no hi ha antecedents, però cal recordar Castell-Platja d’Aro o cal recordar Pinya de Rosa, en què, doncs, s'han comprat i s'han adquirit –i el representant del Grup Popular ha parlat de la Platja llarga de Vilanova i la Geltrú, ha parlat d'aquests recursos que van sortir i han sortit de la Generalitat de Catalunya per evitar, doncs, aquesta destrucció del litoral de les nostres comarques, en aquest cas, a la comarca del Tarragonès, al municipi de Torredembarra.
Per tant, Convergència i Unió no acceptarà o es mostrarà contrària a les esmenes plantejades pels grups que donen suport al Govern.
La presidenta
D’acord.
Doncs, passem a la votació de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, queda rebutjada per 6 vots a favor, 12 vots en contra i 1 abstenció.