Arxiu del blog

dilluns, 10 de desembre de 2007

Esmenes presentades a la Proposta de resolució del tripartit sobre els espais lliures de Muntanyans II:


La fotografia la vaig fer ahir per la tarda amb el mòbil i des de la rotonda de Muntanyans II (la dels camions)

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publicat avui 10 de desembre dóna publicitat a les esmenes presentades a la Proposta de resolució del tripartit sobre els espais lliures de Muntanyans II.
Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell. Tram. 250-00363/08. Esmenes presentades. Reg. 18483 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 05.12.2007. ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18483)
1
ESMENA NÚM. 1. D'addició G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa D'UN NOU PUNT QUART «4. Elaborar un estudi, i a presentar-ne les conclusions amb caràcter d'urgència, per tal de determinar si el Pla parcial Muntanyans II és zona humida. En aquest cas, sol·licitar la paralització cautelar de les obres.»
2
ESMENA NÚM. 2 D'addició G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. d'Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. D'UN NOU PUNT CINQUÈ «5. Realitzar les actuacions necessàries davant l'Ajuntamende Torredembarra així com d'altres institucions competents i els promotors del Pla parcial Muntanyans II, per tal de buscar fórmules de compensación urbanística, a banda d'altres acords que es puguin assolir.»
3.10.25