Arxiu del blog

dijous, 10 de juny de 2010

La recollida selectiva dels residus municipals al Camp de Tarragona es consolida


S’observa una lleugera tendència a l’alça en la recollida selectiva dels residus, que ha passat del 29,7% al 2008 al 31,4% al 2009

Els tarragonins separen un de cada tres quilos de residus que generen

Les comarques tarragonines generen més residus per habitant i dia que la mitjana catalana, degut al volum de població estacional que reben


La recollida selectiva dels residus municipals al Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès) es consolida i manté la tendència a l’alça dels darrers anys. Així, al 2009 cada tarragoní va recollir selectivament un de cada tres quilos de residus que va generar, en concret, el 31,4% del total generat. Aquest índex de recollida selectiva, tot i que és significatiu, se situa per sota de la mitjana catalana, que és del 37,6% dels residus municipals generats.

Així, el total de residus recollits selectivament en aquestes comarques va ser de 119.857 tones, una dada lleugerament superior a la de l’any anterior, en què se’n van recollir 118.718 tones. La comarca que separa més residus és la Conca de Barberà, amb un índex de recollida selectiva del 48,9%, seguida del Baix Camp, que recull selectivament el 39,6% dels residus, i de l’Alt Camp, que en recull el 37,7%. D’altra banda, el Baix Penedès i el Tarragonès, que es situen per sota de la mitjana catalana, han augmentat sensiblement la recollida selectiva dels seus residus. Així, el Baix Penedès situa el seu índex de recollida selectiva en el 22,5%, i el Tarragonès en el 28,1%.

L’any 2009 les comarques del Camp de Tarragona van generar 381.728 tones de residus municipals. Això suposa que, de mitjana, cada tarragoní va generar 1,74 kg de residus al dia. Aquesta xifra se situa per damunt de la mitjana de Catalunya, que és d’1,54 kg de residus per habitant i dia. La diferència s’explica per l’elevat volum de població estacional que reben les comarques del Camp de Tarragona. D’altra banda, cal indicar que tot i l’augment de població, la generació de residus per càpita ha caigut un 4,5% respecte de l’any anterior. La comarca que genera més residus és el Baix Penedès (2,18 kg per habitant i dia), i la que menys, l’Alt Camp (1,31 kg per habitant i dia).

Per tipus de residu

La recollida selectiva de la fracció orgànica ha augmentat considerablement a les comarques del Camp de Tarragona. En concret, s’han recollit 30.137 tones de fracció orgànica selectiva, dada que suposa un increment en les tones recollides del 19,6% respecte de l’any anterior. D’altra banda, al 2009 la Conca de Barberà, el Baix Camp i l’Alt Camp han superat el promig català de recollida per habitant a l’any d’aquesta fracció, i els municipis de Torredembarra (Tarragonès), l’Arboç (Baix Penedès) i Vilanova d’Escolnarbou (Baix Camp) han posat en marxa el servei de recollida separada dels residus orgànics.

L’any 2009 es van recollir selectivament 12.354 tones de vidre, un 2,1% més que l’any anterior. En aquest cas, són les comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Baix Penedès les que es situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant a l’any de vidre.

Pel que fa al paper i al cartró, se n’han recollit selectivament 20.252 tones. Aquesta dada suposa un lleuger descens de la recollida selectiva d’aquesta fracció, que cau un 5,7% respecte de l’any anterior. Només el Baix Camp supera la mitjana catalana de recollida per habitant a l’any, tot i que l’Alt Camp i la Conca de Barberà hi estan molt a prop.

En relació als residus d’envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics), se n’han recollit selectivament 9.915 tones, fet que suposa un increment del 14,1% de les tones recollides respecte de l’any anterior. Totes les comarques, exceptuant el Baix Penedès, han superat la mitjana catalana de recollida per habitant a l’any d’envasos.

També s’han recollit selectivament 12.590 tones de residus voluminosos i de fusta, que suposen una caiguda del 14,5% de les tones recollides respecte de l’any anterior. Pel que fa als residus de poda i jardineria, se n’han recollit de forma selectiva 21.890 tones, un 6,4% més que l’any 2008. D’altra banda, s’han recollit 43 tones de residus de piles, que suposen un increment de la recollida selectiva d’aquest residu del 35,6% respecte de 2008, i s’han recollit selectivament 45 tones de medicaments, un 13,2% més que l’any anterior. Pel que fa als residus tèxtils, s’han recollit 884 tones, un 22,3% més que al 2008, i s’han recollit 11.744 tones d’altres tipus de residus en les deixalleries, dada que suposa un descens del 22,6% de les tones recollides d’aquests residus. D’altra banda, cal destacar que durant 2009 s’han posat en servei tres noves deixalleries al Camp de Tarragona.

Per últim, la fracció resta, és a dir, aquells residus que no es recullen selectivament, ha minvat al 2009 al Camp de Tarragona i s’ha situat en les 261.870 tones, el que representa una caiguda del 6,9% d’aquesta fracció dels residus.

Font: Sala de Premsa GENCAT