Arxiu del blog

dimecres, 30 de gener de 2008

Muntanyans II. Parlament de Catalunya: La proposta s'ha aprovat avui. Tots els grups hi han donat suport.


Comissió de Medi Ambient i Habitatge

30 de gener de 2008
17:00
Sala 1
Sessió ordinària

ORDRE DEL DIA (punt 8)

(Text presentat: BOPC, 142, 30)
8. Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell (250-00363/08)
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell
Legislatura d'obertura 8
Tipologia de tramitació Proposta de resolució
Número d'expedient 250-00363/08
Data obertura expedient 10.10.2007
Proponents GP PSC-CpC
GP ERC
GP ICV-EUiA
Número de registre d'entrada 15840
Expedients associats 290-00096/08
Descriptors zona protegida; règim del sòl; Torredembarra; Creixell; null
Comissió tramitadora Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Situació Cloenda política
Procediment Ordinari
Cloenda política 30.01.2008
Data cloenda expedient 30.01.2008
Tipus finalització Resolució
Títol definitiu Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell

El tripartit proposa:

1. Iniciar els tràmits que corresponen per tal que els
terrenys situats en els espais lliures corresponents al Pla
Parcial Muntanyans II siguin inclosos en l'Espai d'In-
terès Natural «Platja de Torredembarra i Creixell».

2. Considerar la conveniència de la inclusió en aquest
PEIN de les superfícies adjacents als espais lliures as-
senyalats anteriorment que es consideri necessari i im-
nir-ne la coherència, establint les oportunes mesures
cautelars de protecció.

3. Impulsar els acords entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, l'Ajuntament de Torredembarra i
la resta d'ens implicats que permetin si s'escau l'asso-
liment d'aquests objectius

CiU vol afegir:

UN NOU PUNT QUART
«4. Elaborar un estudi, i a presentar-ne les conclusions
amb caràcter d'urgència, per tal de determinar si el
Pla parcial Muntanyans II és zona humida. En aquest
cas, sol·licitar la paralització cautelar de les obres.»

UN NOU PUNT CINQUÈ
"5. Realitzar les actuacions necessàries davant l'Ajun-
tament de Torredembarra així com d'altres institucions
competents i els promotors del Pla parcial Munta-
nyans II, per tal de buscar fórmules de compensació
urbanística, a banda d'altres acords que es puguin
assolir.»

Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l'espai d'interès natural Platja de Torredembarra i Creixell
1. Presentació de la iniciativa; 10.10.2007
2. Admissió a tràmit de la iniciativa; 16.10.2007
3. Publicació de la iniciativa; 22.10.2007; (Text presentat: 142, 31)
4. Criteri de la Junta de Portaveus; 06.11.2007
5. Acord de tramitació en Comissió; 06.11.2007
6. Obertura del termini de presentació d'esmenes; 06.11.2007
7. Sol·licitud de pròrroga del termini per a presentar esmenes; 12.11.2007
8. Publicació de la tramesa a la Comissió; 12.11.2007; (BOPC: 157, 21)
9. Publicació de l'obertura del termini de presentació esmenes; 12.11.2007; (BOPC: 157, 21)
10. Concessió pròrroga del termini per a presentar esmenes; 13.11.2007
11. Publicació pròrroga del termini per a presentar esmenes; 16.11.2007; (BOPC: 162, )
12. Sol·licitud de pròrroga del termini per a presentar esmenes; 19.11.2007
13. Concessió pròrroga del termini per a presentar esmenes; 20.11.2007
14. Publicació pròrroga del termini per a presentar esmenes; 21.11.2007; (BOPC: 165, 8)
15. Sol·licitud de pròrroga del termini per a presentar esmenes; 21.11.2007
16. Concessió pròrroga del termini per a presentar esmenes; 27.11.2007
17. Publicació pròrroga del termini per a presentar esmenes; 28.11.2007; (BOPC: 173, 8)
18. Presentació d'esmenes (Comissió); 29.11.2007
19. Admissió a tràmit de les esmenes presentades (Comissió); 05.12.2007
20. Publicació de les esmenes presentades (Comissió); 10.12.2007; (esmenes: 178, 17)
21. Correcció d'errades de publicació; 10.01.2008; (BOPC: 193, 3)
22. Adopció en comissió; 30.01.2008

3 comentaris:

Diari de Tarragona ha dit...

La Generalitat esquiva estudiar si Muntanyans II es zona húmeda

Tras muchos meses de retoques y matices, ayer la Comissió de Medi Ambient i Habitatge del Parlament de Catalunya aprobó una resolución que afecta al plan parcial Muntanyans II. En ella se acordó que las 9,5 hectáreas de zonas verdes que limitan con el Espacio de Interés Natural (EIN) Platja de Torredembarra se anexen al área protegida.


Aunque la aprobación de la resolución fue por unanimidad, hubo cambios respecto al redactado que había presentado el gobierno de la Generalitat, formado por el PSC, ERC e ICV-EUA. La resolución tiene cuatro puntos.


En el primero se insta a iniciar los trámites para que «los terrenos situados en los espacios libres correspondientes al plan parcial sean incluidos en el EIN Platja de Torredembarra i Creixell». El segundo punto explica que se tenga en cuenta si hay otros terrenos que por sus características naturales deberían sumarse a las zonas verdes ya cedidas. El tercer punto habla de impulsar «los acuerdos entre el Departament de Medi Ambient, el Ayuntamiento de Torredembarra y el resto de implicados» para conseguir estos objetivos descritos. Y el cuarto y nuevo apartado pide «realizar las actuaciones necesarias para buscar, si fuera necesario, fórmulas de compensación urbanística». Este añadido abre la posibilidad de que en caso de anular el plan parcial existan terrenos que compensen la pérdida.

Debate de guante blanco

Daniel Pi fue el encargado de defender la propuesta del Govern. Señaló que «los grupos que damos apoyo al Govern consideramos que era conveniente que el Parlament se manifestara sobre Muntanyans II». Pi enumeró los tres puntos que formaban parte de la resolución inicial y concluyó que «esto nos marca la línea de trabajo para lograr la protección del espacio».


Tras su intervención, la presidenta de la Comissió, Dolors Clavell, dio la palabra a Carles Sala, diputado de CiU. Éste lamentó que la propuesta original, presentada por los nacionalistas, no se aprobara en su momento y pidió que se incluyeran dos enmiendas.

En la primera se pedía elaborar un estudio «con carácter de urgencia» para dictaminar si el plan parcial es una zona húmeda o no y, en función del resultado, actuar en consecuencia. La segunda adición pedía buscar fórmulas de compensación urbanística, aparte de otras acciones.

La diputada del PP, Mª Ángeles Olano, dejó claro que apoyarían la resolución «si se incluyen las adiciones de CiU porque, si no, la propuesta del Govern d'Entesa carece de sentido».

Daniel Pi dijo que el estudio que solicitaban los nacionalistas «no era necesario», porque ya se daba a entender en el segundo punto de la resolución presentada por el Govern. Respecto a la segunda enmienda, Daniel Pi la aceptó con pequeños retoques en el redactado original. Sala, lejos de reabrir el debate, explicó que «CiU hará un acto de fe» y aceptó que el estudio no se pidiera creyendo en la resolución que iban a votar.

Entonces, la presidenta pidió que se votara la resolución, que obtuvo el respaldo de todos los partidos de la Comissió (PSC, ERC, ICV-EUA, CiU, PP y Ciutadans).

Anònim ha dit...

Això coincideix amb les al·legacions que des de la regidoria de medi ambient s'havia argumentat, des del primer moment, per incloure l'epai dins la xarxa natura 2000 la passada legislatura. És un avanç, cert, però no és el que demanava la Plataforma, que esperava que fos tot l'espai el que estigués protegit. Això mateix que s'ha aprovat ja s'havia aconeguit abans de les eleccions municipals. Un munt de temps per arribar al que ja es tenia fa un any i molt lluny d'on es volia arribar. No és una gran notícia, ni molt menys.

Francesc Mercadé ha dit...

No t'amoïnis, ara falta menys temps per a inaugurar l'Hotell COLLVERD, estrella de l'àrea de golf MUNTANYANS DOS.

L'inaiguració anirà a càrrec de'n JIMENES i de'n BALTASSAR.

O fem la guerra o faran la urbanització, sóm minoria i ho sabem. Ells no tenen la raó, però no ho saben.