Arxiu del blog

dimecres, 27 d’agost de 2008

Pensar és decidir, i decidir és governar.

BOP DE TARRAGONA Núm. 40 Dissabte, 16 - 2 - 2008 (pàgina 21):
"2008/1686-U – AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA. Anunci. En data 22 de gener de 2008, es va publicar al BOP de Tarragona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'edicte d'aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2008.
Durant els quinze dies d'exposició pública, no s'ha presentat cap reclamació o al·legació, per la qual cosa el pressupost general ha esdevingut definitiu en data 9 de febrer de 2008, segons allò que disposa l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
De conformitat amb la normativa vigent, es publica resumit per capítols el Pressupost General corresponent a l'exercici 2008:

Torredembarra, 11 de febrer de 2008. --- L'alcalde, Manuel
Jiménez Alés."

El Jordi Solé va publicar ...les butxaques ben buides el 24/8/2008:

"Uns quants números de l'Ajuntament de Torredembarra presentats pel nou Equip de Govern. De fet un gerro d'aigua freda per tots els que vivim a La Torre. Mala Gestió o desgovern?:

Promoció Econòmica - Executat el 100% del pressupost.- Total àrea: 20.000
Comerç - Executat el 99%- Total àrea: 40.000
Urbanisme - Executat el 98%- Total àrea: 47.000
Comissió actes: - Executat el 98%- Total àrea: 80.000
Esports - Executat el 97%- Total àrea: 325.460
Medi Ambient - Executat el 97%- Total àrea: 1.333.000
Serveis - Executat el 89%- Total àrea: 3.165.900
Seguretat Ciutadana - Executat el 86%- Total àrea: 243.300
Ensenyament - Executat el 85%- Total àrea: 443.854
Benestar Social - Executat el 66%- Total àrea: 232.750"

I jo li responia que "Els temes econòmics sempre són misteriosos. L'actual Regidor d'Hisenda és el mateix en aquest govern i en l'anterior. Tothom l'havia elogiat per fer una excel·lent tasca. Ha estat fora del govern 2 mesos, i ara denuncia que les arques són buides. He sumat el llistat de despeses en diferents molt avançats estats d'execució que indiques i em dóna un total de 5.931.264€. He cercat el BOP DE TARRAGONA– Núm. 40 del dissabte, 16/2/2008 on s'indica clarament que el total despeses del Pressupost de l'Ajuntament de Torredembarra pel 2008 és de 28.647.400€. Podries indicar-me on són els 22.736.136€ de diferència?"

Intentant respondre'm jo mateix la pregunta, mi em suma un total de 5.931.264€, si contrastem aquesta xifra amb l'import del capítol 2 del Pressupost de 2008 que puja 7.258.424€ restant-li la xifra indicada pel Jordi, encara disposariem d'uns 1.327.160€. No vull dir amb això que problema resolt, ja que el tema de les finances és prou complex i la meva aproximació ratlla la simplicicitat. A més estem dins del peròde de 100 dies on hi ha d'haver el degut "fair play" entre les forces polítiques locals. No vull fer un comentari crític, sinò més aviat constructiu (ai!, perdó per l'expressió). Més aviat vull treure ferro a la qüestió, a veure, en aquestes dates de l'any l'execució del Pressupost va sempre molt ajustada, la planificació de la despesa ja està decidida, diners n'hi ha pels temes previstos. El que no hi ha és una disposició lliure, és dir que no estigui prevista de diners. Un canvi de govern en aquestes dates pressuposa un problema funcional. El nou govern s'ha d'ajustar a la despesa programada, li queda un molt estret marge de maniobra per a fer coses distintes a les ja previstes. Recordo però que aquesta situació es dóna cada any sobre aquestes mateixes dates.
Molt bé el nou govern no pot decidir de nou en què gastar-se els diners públics. Però d'aquí a afirmar que hi ha mala gestió hi ha un bon tros. Diumenge passat al final del primer acte de la Festa Major vam coincidir en Daniel Masagué i jo, i em va expressar el mateix neguit descrit pel Jordi Solé i que ha estat objecte d'una roda de premsa del nou govern. Jo li vaig recordar que si hi hagués indicis de mala gestió la mateixa Sindicatura de Comptes de la Genaralitat de Catalunya ho hauria assenyalat. I és de notar (m'apunten) que l'Ajuntament de Torredembarra presenta puntualment els números de cada any a la Sindicatura de Comptes, altrament no podria participar del PUOSC. Podriem parlar que tenim els comptes ben auditats.
Bé, doncs com no hi ha diners per gastar (no més dels ja previstos) el nou Equip de Govern, pot dedicar-se a pensar, cosa altrament sapiguda és gratuïta. En què podria pensar? Doncs en com fer millor les coses. Estem a punt de començar l'època on es discuteixen els nous Pressupostos per a 2009. Crec que el nou Equip de Govern que disposa de majoria absoluta podria ampliar aquest suport si fes les coses ben fetes, vull dir ben pensades. Suggereixo que el nou Pressupost de 2009 podria estar estructurat en Plans d'Actuació. Aquests Plans d'Actuació haurien de recollir, entre altres moltes coses, les indicacions de l'ens consultor municipal per excel·lència de l'Ajuntament de Torredembarra que és el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra, tenir en compte els indicadors de l'Agenda 21 Local, i els Pressupostos Participatius. Les regiduries haurien també d'estructurar les seves despeses en Plans d'Actuació. Finalment relacionar tots aquests Plans d'Actuació proposats, i vincular-los a epígrafs del nou Pressupost de 2009. Si el nou Equip de Govern fes aquest treball, del resultat que en sortiria se'n diu Pla de Mandat.
Si no disposem de diners extres per avui, el·laborem un Pla de Mandat que ens garanteixi diners pel demà. Pensar és decidir, i decidir és governar.