Arxiu del blog

dilluns, 23 de maig de 2011

Eleccions als consells comarcals

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals, que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011.

D’acord amb l’habilitació continguda a la disposició final del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya convoca les eleccions als consells comarcals i assigna el nombre de membres a elegir a cadascun dels consells.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, d’acord amb l’escala següent:
  • Fins a 50.000 residents: 19 membres
  • De 50.001 a 100.000: 25 membres
  • De 100.001 a 500.000: 33 membres
  • De 500.001 en endavant: 39 membres
Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial ha de procedir a l’elecció dels membres dels consells comarcals corresponents a la seva circumscripció.

La junta electoral provincial corresponent ha d’assignar a cada un dels partits, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions d’electors que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca en les eleccions municipals, el nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les regles següents:
a) Es calcula el percentatge de regidors que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.

b) Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos a la comarca.

c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b), per 2/3, i se sumen els resultats.

d) S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).

e) Es divideix el percentatge compost de cada formació política per un, dos, tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal seguint la metodologia de la llei d’Hondt.

f) Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients majors i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent.

Un cop feta l’assignació dels llocs, els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs en el consell comarcal han de designar les persones que han de ser proclamades membres del consell comarcal (consellers i conselleres comarcals), les quals han de tenir la condició de regidor/a d’un municipi de la comarca.

Font: GENCAT

2 comentaris:

Enric Grangel Llop ha dit...

Menys mal que no van surtir alguns a les eleccions de l'ajuntament, que en penses

Francesc Mercadé ha dit...

Ja tens raó, en les meves travesses tampoc comptava que sortíssin. Jo afegia l'ADT com a exclòs. De fet li ha anat de 36 vots no perdre l'escó.
Ara ningú podrà dir que tots els que es presenten a Torredembarra surten.
D'altra banda tenim el tema de PxC que només l'hem ajornat pel 2015...